حديث نبوي
"حديث نبوي کلامي است که معناي آن بر پيغمبر اکرم وحي شده و آن حضرت آن معنا را بهر نحو که مقصد را برساند در قالب الفاظ درمياورد.
حديثي که از پيغمبر روايت شود. در مقابل حديث الهي و حديث قدسي . در مقابل احاديث غيرنبوي ، و منقولات از ائمه .
"
نظرات کاربران
UserName