شطرنج
"شَطرَنج بازي دو نفره‌اي است که بر روي يک صفحه با ?? خانه (?? خانه سياه و ?? خانه سفيد) به وسيله ?? مهره (?? مهره سفيد و ?? مهره سياه) انجام مي‌شود.

برخي شطرنج را يک سرگرمي مي‌دانند و عدّه‌اي ديگر آن را يک ورزش رزمي ذهني محسوب مي‌کنند. موفقيت در اين ورزش بيش از هر چيز به توان تحليل و فهم انتزاعي ذهن وابسته‌است.صفحه? شطرنج يک صفحه? مربع ? در ? خانه است يکي در ميان سياه و سفيد هستند. ستون‌هاي عمودي روبه‌روي شطرنجبازان با حروف الفبا (از A تا H) و رديف‌هاي افقي با اعداد (1 تا 8) مشخص مي‌شوند.
?? مهره سفيد در ?? خانه دو رديف يک و دو و ?? مهره سياه هم در ?? خانه دو رديف هفت و هشت قرار مي‌گيرند، صفحه حتما بايستي طوري قرار گيرد که اولين خانه سمت راست هر دو شطرنجباز سفيد باشد.


"
نظرات کاربران
UserName