قفل
وسيله اي است که معمولا از آن براي حفاظت جايي و يا چيزي استفاده مي شود . گاهي ان را به در مغازه ها ميزنند و گاهي به کمک زنجير دوچرخه خود را قفل مي کنند . و ...
نظرات کاربران
UserName