ساعت روميزي
وسيله اي است که براي فهميدن زمان به کار ميرود . اين ساعتها از آن جهت رو ميزي گفته ميشوند که روي ميز و جاهايي از اين دست قرار مي گيرند . ابته اين نوع از ساعت روميزي قابل تنظيم ساعتي براي زنگ زدن است .
نظرات کاربران
UserName