ساعت روميزي
وسيله اي است که براي فهميدن زمان به کار ميرود . اين ساعتها از آن جهت رو ميزي گفته ميشوند که روي ميز و جاهايي از اين دست قرار مي گيرند
نظرات کاربران
UserName