شير مخلوط
يکي از انواع شير آب است . اين نوع شيرها از آن جهت شير مخلوط گفته مي شود که ترکيب کننده آبهاي سرد و گرم ميباشند . البته اين نوع شير از انواع جديد شير مخلوط مي باشد .
نظرات کاربران
UserName