قيچي جراحي
نوعي از قيچي است که از آن براي برش کاغذ استفاده مي شود . البته قيچي هاي ديگري نيز دز بازار موجود است مانند قيچي هاي که براي کوتاه کردن موي سر به کار مي رود .
نظرات کاربران
UserName