قيچي جراحي
يکي از انواع قيچي هاي جراحي است . قيچي هاي جراحي انواع مختلف دارد که هر کدام کاربرد خاص خود را دارند .
نظرات کاربران
UserName