کليپس
اين وسيله اي اس که از آن براي نگه داشتن تعدادي کاغذ در کنار هم استفاده مي شود. تفاوت اين دستگاه با دستگاه دوخت در موقتي بودن آن است يعني اين که کاغذ را سوراخ نکرده و به راحتي قابل باز شدن است .
نظرات کاربران
UserName