کنترل تلويزيون سامسونگ
وسيله اي است که به مخاطبان تلويزيون اجازه مي دهد بدون نزديک شدن به آن از راه دور کنترل آن را بر عهده بگيرد . معمولا از اين وسيله براي جابه جايي کانال هاي تلويزيوني و کم و زياد کردن صدا و کارهايي شبيه به ان استفاده مي شود . نحوه عمل کرد اين وسيله به اينگونه است که دستورات کسي که کنترل در دست اوست از طريق فرستنده که در نوک آن طراحي شده است براي گيرنده اي که در تلويزيون قرار دارد فرستاده مي شود . و سپس دستورات آن اجرا مي شود .
نظرات کاربران
UserName