پيچ خودکار
وسيله اي است که براي نگه داشتن شيئي در کنار شيئ ديگر از آن استفاده ميکنند. معمولا از اين نوع پيچ براي نگه داشتن چيزهايي مانند آيينه ، جا حوله اي و امثال آن ها استفاده مي شود . علت اينکه به اين نوع پيچ ها خودکار گفته ميشود عدم نياز آن ها به مهره مي باشد .
نظرات کاربران
UserName