جاي cpu
محل قرار گرفتن cpu بر روي مادربرد . Cpu محلي است در کامپيوتر که قسمت پردازش اطلاعات را بر عهده دارد. اين قطعه در واقع مغز متفکر کامپيوتر به حساب مي آيد .
نظرات کاربران
UserName