اسليمي ماري
کلمه اسليمي از لفظ اسلامي گرفته شده است . گويند اين طرح از ابتکارات هنرمندان دوره اشکاني و ساساني است و به گفته برخي نقوش اوليه آن توسط حضرت علي (ع ) براي گروهي از ايرانيان اهل ذوق با تکه چوبي بر روي زمين نقش شده است. اسليمي عبارت است گردش پيچ و خمهاي مدور که فرمهاي اصلي آن از بته جقه تشکيل شده است وروي قوسهاي حلزوني قرار مي گيرد. اين نوع نقش بسيار دقيق و هماهنگ و با قاعده و اصولي خاص است که بايد کاملا درطراحي آن مرد توجه قرار بگيرد.نقوش اسليمي از نقوش اصلي وپايه اي در هنر تذهيب (تزئينات حواشي و سرلوحه ها و آغاز و ختام کتب و لوحها ) است.در يک نقش اسليمي حفظ اصول زيبايي شناسي اعم از تعادل،توازن ، تقارن، تشابه و تناسب لازم است.اسليمي ماري با فضاي باز. تداعي کننده ي حرکات مار با خطوط فرعي موازي و تزييني
نظرات کاربران
UserName