کارگاه قبا دوزي در تبريز
کارگاه قبا دوزي در تبريز، عبا يا قبا لباس آشناي روحانيت است که وقتي بر تن مي نشيند ويژگيهاي ويژه اي دارد از جنس مسئوليت معنوي. عکاس: مهسا جمالي
نظرات کاربران
UserName