تصويري ازچند ماشين مسابقه اي در ماشين بازي رايانه اي
در بازي تعقيب ماشين هدف کنترل ماشيني است که توسط دشمنان تهديد به نابودي شده‌است. اين ماشين با تعدادي سلاح مختلف و يک نوع سلاح دودزا مجهز گشته‌است. گاهي يک هلي‌کوپتر هم به عنوان دشمن شروع به پرتاب موشک به سوي شما مي‌کند، که البته مي‌توان با نوع خاصي از اسلحه‌ها اين هلي‌کوپترها را هم نابود نمود.
نظرات کاربران
UserName