جنگنده f-16 در حا پرتاب راکت نماي زير
تسليحات جنگنده f-16 :اين هواپيما مي تواند با حداکثر شش موشک هوا به هوا اعم از موشک هاي سايدوايندر، آمرام و اسپارو تجهيز شده و براي حمله به اهداف زميني نيز قادر است که به انواع موشک هاي هوا به زمين ماوريک و هارپون و بمب هاي مارک، جي دي اي ام و جي بي يو مسلح شود. همچنين براي نبرد هاي نزديک، اين هواپيما از يک توپ بيست ميليمتري با حداکثر خشاب پانصد گلوله اي بهره مي برد.
نظرات کاربران
UserName