خورشيد قرمز در آسمان شب
وسايل آتش‏بازي نخستين بار در چين توليد شدند و مورد استفاده قرار گرفتند. صدها سال بعد، مردم اروپا، عربستان و يونان نيز طرز تهيه وسايل آتش‏بازي را آموختند و از آن استفاده کردند.
نظرات کاربران
UserName