مناظر زيبا از رنگ‏هاي سفيد و بنفش در آتش بازي
رنگ هاي درخشان با افزودن مواد شيميائي به باروت حاصل مي شود. سديم براي نمونه، با اشعه زرد مي سوزد، کلسيم شعله هاي قرمز و مس رنگ آبي و سبز مگنزم رنگ هاي سفيد درخشان توليد مي کند. با براده فولاد توليد جرقه ها مي شود.
نظرات کاربران
UserName