نمايي زيبا از آتش بازي در شب
رنگ هاي درخشان با افزودن مواد شيميائي به باروت حاصل مي شود. سديم براي نمونه، با اشعه زرد مي سوزد، کلسيم شعله هاي قرمز و مس رنگ آبي و سبز مگنزم رنگ هاي سفيد درخشان توليد مي کند. با براده فولاد توليد جرقه ها مي شود.
نظرات کاربران
UserName