درخت نخل آتشين در مراسم آتش بازي
فن آتش بازي در تجربه حدود ششصد ساله خود به شکل قابل ملاحظه اي تغيير کرده و پيشرفت نموده است. آتش بازي از ستاره هاي پنج پر، با يک صداي بنگ در آسمان مي شکفد. دانه هاي شيميائي طراحي شده به شکل ستاره در يک ظرف پلاستيکي با باروت سياه که خرج انفجار مي باشند، متراکم شده اند. بعد از احتراق خرج، پوکه کروي شکل به آسمان پرتاب مي گردد و سپس با مکانيزم داخلي خود، پوکه کروي مي شکفد و در شب آسمان را ستاره باران مي کند.
لوله هائي شبيه لوله خمپاره از پلاستيک پي ـ وي ـ سي يا فلزهاي سبک در زمين کار گذارده شده و سپس لوله ها با پوکه هاي پر شده از مواد انباشته مي شوند. يک رشته فيوز به يک کيسه باروت سياه، به وزن حدود ??? گرم که در ته لوله جاسازي شده است، وصل مي گردد.
نظرات کاربران
UserName