منظره‏اي جالب و زيبا از آبشار رنگ‏هاي مختلف
وسايل آتش‏بازي از مخلوط کردن نيترات پتاسيم، گوگرد، زغال سنگ و نمک‏هاي برخي از فلزات تهيه مي‏شوند. نمک‏هاي باريم، رنگ سبز و سولفات استرونسيم، رنگ آبي آسماني ايجاد مي‏کنند. کربنات استرونسيم باعث ايجاد رنگ زرد مي‏شود، در حالي که نيترات استرونسيم رنگ قرمز به وجود مي‏آورد. نمک‏هاي سديم، رنگ زرد و نمک‏هاي مس رنگ آبي پديد مي‏آورند پودر آلومينيم نيز باعث ايجاد باران نقره‏اي مي‏شود. وقتي وسايلآتش بازي منفجر مي‏شوند، اين نمک‏ها مي‏سوزند و رنگ‏هاي مختلفي فوران مي‏کنند. به اين ترتيب منظره‏اي جالب و زيبا پديد مي‏آيد.
نظرات کاربران
UserName