آبشاري از رنگ‏هاي مختلف
وسايل آتش‏بازي از مخلوط کردن نيترات پتاسيم، گوگرد، زغال سنگ و نمک‏هاي برخي از فلزات تهيه مي‏شوند. براي آنکه وسايل آتش‏بازي را به رنگ‏هاي مختلف در آورند، به آنها نمک‏هاي فلزاتي چون باريم، منيزيم، سديم و استرونسيم مي‏افزايند. اين مواد را با کلرات پتاسيم مخلوط مي‏کنند. نمک‏هاي باريم، رنگ سبز و سولفات استرونسيم، رنگ آبي آسماني ايجاد مي‏کنند. کربنات استرونسيم باعث ايجاد رنگ زرد مي‏شود، در حالي که نيترات استرونسيم رنگ قرمز به وجود مي‏آورد.
نظرات کاربران
UserName