آتش بازي هوائي
آتش بازي هوائي بدون شک هيچ زمينه ديگري از شيمي کاربردي مثل آتش بازي مردم را به شگفتي و شعف وا نمي دارد. در نمايش هاي آتش بازي مدرن، از احتراق الکترونيکي که با رايانه کنترل مي شود و فيوزهاي خيلي دقيق براي هسماز کردن شگفتي ها با پالس هاي موزيک، استفاده مي شود، ليکن انفجارهاي تماشائي، خود حاصل ترکيب هاي دقيق باروت، رزين، سقز و کاغذ و همچنين ترتيب هاي خيلي حساب شده و ظريف به زه کردن و رديف بندي هاي پوکه هاي هوشمند مي باشد که اکثر آنها جزء اسرار تجاري مي باشند.
نظرات کاربران
UserName