دوچرخه سواري کوهستان سبک Dirt Jump
سبک Dirt Jump: اين سبک هم از سبک هاي زيباي فري رايد است .در اين نوع کوهستان سواري يک مسير پر پيچ و خم پر از پرش هاي کرت مانند ساخته مي شود . کرتها هم بايد در فواصل مناسبي از هم قرار گيرند بطوري که دو چرخه سوار با پرش ار روي يک کرت روي طرف مقبل کرت بعدي فرود آيد.
دوچرخه هاي Dirt Jump دقيقا مثل دوچرخه هاي فرري رايد شهري هستند فقط در آنها از طبق هاي تکي با سيني بزرک و زنجير سفت کن استفاده مي شود تا هم سرعت لازم مهيا شود و هم در ضربات ناشي از فرود زنجير از روي طبق نيافتد.
نظرات کاربران
UserName