دوچرخه سواري کوهستان يا کراس کانتري Cross Country XC
از معروفترين مسابقات Endure مسابقات بيست و چهار ساعته 24 HOURS OF ADRENALINE است که مدتش يک شبانه روز است و شرکت کنندگان خاص خود را دارد.
نظرات کاربران
UserName