کوهستان سواري مسير ( Trail rdding ) با دوچرخه
در کراس کانتري دو نوع مسابقه از لحاظ زماني انجام مي شود.
نوع اول : Time Trial نام دارد بسيار متداولتر است و اکثر مسابقات کراس کانتري به اين روش انجام مي گيرد .در Time Trial شرکت کنندگان بايد تعداد دور معيني را در مسير مسابقه بزنند و هر کس که که در زمان کمتري اين تعداد دور را کامل کند برنده خواهد بود .در اين روش طول مسير معمولا حدود 5 الي 10 کيلو متر در نظر گرفته مي شود و تعداد دور ها هم بسته به شرايط مسير از 5 تا 15-16 دور انتخاب مي گردد.
نوع دوم : Endure است به معناي استقامت در اين روش مبنا مثل Time trial
بر تعداد دور نيست بلکه بر زمان است يعني مقدار معيني زمان در اختيار شرکت کنندگان قرار مي گيرد و هر دوچرخه سواري که در اين زمان بتواند دور هاي بيشتري در مسير بزند برنده خوهد بود. البته وقتي زمان تمام مي شود مطمئننا هيچ کس در خظ پايان نخواهد بود بنابر اين هنگامي که اولين شرکت کننده از خط عبور مي کند براي ديگر شرکت کنندگان زمان اضافي ثبت خواهد شد و افرادي هم که تعداد دور کمتري زده باشند در رتبه هاي بعدي قرار مي گيرند.
نظرات کاربران
UserName