غروب خورشيد از پشت چرخ هاي دوچرخه
چرخها(wheel set ): به مجموعه طوقه و توپي و پره گفته مي شود .
نظرات کاربران
UserName