تصاوير فضايي ناسا از خورشيد
تصاويري از خورشيد که توسط پايگاه فضايي ناسا طي سال هاي 1996 تا 2006 گرفته شده است. هاله هاي خورشيدي که در اطراف کره خورشيد ديده مي شوند، دماي کمتري نسبت به خورشيد دارند که به تدريج از خورشيد جدا مي شوند. دماي يون هاي هليوم خورشيدي 60000 درجه سانتيگراد است.
نظرات کاربران
UserName