پوستر عيد قربان
کشتن حيوان در مراسم قرباني اشاره به کشتن نفس اماره است و مرد خداشناس با شمشير برنده عقل و ايمان، حيوان نفس را که به طور دائم وي را به کارهاي زشت وا مي دارد مقتول سازد و خانه دل را از لوث نفس لئيم پاک گردانده، آنرا در راه حق و پيشگاه محبوب قرباني کند
نظرات کاربران
UserName