گل رز صورتي از نزديک
گل رز داراي گلهاي درشت ، معمولاً پرپر و به رنگهاي صورتي ، سفيد ، قرمز، متمايل به ارغواني، درروي ساقه بطور منفرد و يا خوشه هاي سه تا پنج تائي ظاهر ميشود.گل سرخ درختچه اي بوته اي است که به مقتضاي انواع اقليمها ارتفاعي بين يک تا دو متر متغير ، داراي ساقه هاي خاردار ، خارهاي ريز و فراوان ، برگهاي مرکب ، غالبا پنج برگچه اي و دندانه دار سطح روئي برگ سبز تيره و سطح پشتي آن کدر است . ساقه هاي گل محمدي به جوانب و بالا رشد مي کند.
نظرات کاربران
UserName