تصوير گل رز سياه و سفيد با قطرات ريز اب
رز سياه در طبيعت وجود ندارد ولي در افسانه‌ها در معاني مختلفي بکار مي‌روند. گل‌هايي که معمولاً رز سياه ناميده مي‌شوند، در حقيقت گل‌هاي با رنگ قرمز بسيار تيره هستند.در قرن نوزدهم زبان گلها بسيار مورد توجه قرار گرفت .در اين زبان رز سياه بيشتر نشانه? مرگ و غم بوده است.اما در حقيقت نشانه? وداع است. رز سياه اغلب اوقات در مراسم تشييع جنازه استفاده مي‌شود.
نظرات کاربران
UserName