گل رز قرمز از نزديک
گل سرخ درختچه اي بوته اي است که به مقتضاي انواع اقليمها ارتفاعي بين يک تا دو متر متغير ، داراي ساقه هاي خاردار ، خارهاي ريز و فراوان ، برگهاي مرکب ، غالبا پنج برگچه اي و دندانه دار سطح روئي برگ سبز تيره و سطح پشتي آن کدر است . ساقه هاي گل محمدي به جوانب و بالا رشد مي کند.
نظرات کاربران
UserName