گل رز صورتي با قطرات ريز اب از نزديک
خواب زمستانه گل رز : در کشت هاي مزرعه اي، در نقاطي که شرايط نوري پايين حاکم است و هزينه انرژي بالا است براي گياه خواب زمستانه(رکود) در نظر مي گيرند. برگهاي رز تا 5 درجه سانتي گراد زير صفر تحمل سرمايي دارد و اين تحمل به نوع رقم، حمله آفات و بيماريها، بلوغ بافت چوبي، رطوبت هوا، دما و ... بستگي دارد. اما در ارقام کنوني دنيا نياز سرمايي و خواب زمستانه لازم نيست و در تمام طول سال گل مي دهد.رزهاي اسپري کمتر از 3 درصد توليدات هلند را در بر مي گيرند.
نظرات کاربران
UserName