گل رزهاي زرد داخل دسته گل
گلخانه مناسب رز : سيستم تهويه بايستي بتواند دماي داخل گلخانه را کنترل نمايد و تعادل بين دما و رطوبت را تامين نمايد. در زمان تهويه از باد مستقيم بر روي محصول بايد اجتناب شود. ديواره هاي جانبي گلخانه بايد تا ارتفاع محصول باشد. تهويه و کانالهاي مربوط به تهويه بايد در بالاي ارتفاع محصول قرار گيرد.در مواقع بارندگي از خيس شدن گياه خودداري شود و از چکه کردن پوشش گلخانه ممانعت به عمل آيد.
نظرات کاربران
UserName