گل رز صورتي و زرد
دما از عوامل بسيار مهم در پرورش رز بوده و رابطه نزديكي با شدت نور دارد. گياه بايستي از شرايط دمايي مناسب براي رشد و نمو برخوردار باشد. ارقام و واريته هاي طبليعي وقديمي اين گياه بايستي حداقل به مدت يكماه تحت شرايط رفع نيازدمايي در دماي پايين زير 10 درجه سانتيگراد قرار گيرد. که اين نياز در رزهاي شاخه بريدني جديد وجود ندارد.
نظرات کاربران
UserName