گل رز صورتي
اكنون بيشتر توليدكنندگان رزهاي گلخانه اي در جهان از ارقام پيوند شده بر روي پايه هاي مناسب استفاده مي كنند، پايه Rosa manetti در كشور آمريكا و پايه هاي R. canina و R. indica در كشورهاي اروپايي مرسوم است.در کانينا در شرايط نور کم وسرما پايه به حالت رکود مي رود، پايه هاي مولتي فلورا نيز قوي بوده و خواب زمستانه ندارند. پايه هاي مانتي نيز رکود زمستانه نداشته و در آمريکا زياد استفاده مي شود.از دلايل پيوند متوان به موارد زير اشاره کرد: رشد و نمو بهتر پيوندک و افزايش قدرت رشد، تحمل اسيديته و شوري خاک، تحمل رطوبت نسبي خاک و محيط، مقاومت به آفات و بيماريها، افزايش عمر و دوره زندگي گياه، سازگاري با شرايط محيطي، مقاومت به سرماي زمستانه
نظرات کاربران
UserName