گل رز صورتي و سفيد
جنس رز داراي 120 گونه مي باشد که از مناطق سرد شمالي تا مناطق نيمه گرمسيري پراکنده است. در توليد رزهاي بريدني گلخانه هاي از ارقام هيبريد چاي و فلورينبدا كه توليد گل انتهايي مي كنند، استفاده مي شود. گلهاي شاخه بريده را به سه دسته اصلي تقسيم مي کنند. 1-hybrid tea: به رزهاي تک شاخه اي که قطر گل 9 سانتيمتر يا بيشتر باشد.2- sweet hearts : به رزهايي گفته مي شود که قطر گل کمتر از 9 سانتيمتر باشد 3- رزهاي اسپري: حداقل 3 غنچه روي يک شاخه باشد.در بررسي روند رشد اين گروهها در هلند مشخص شده کههيبريد چاي در سال 2000 نسبت به 1999 حدود2 درصد افزايش داشت. اما سطح ارقام sweet hearts روبه کاهش است ولي با اين وجود برخي ارقام رشد خوبي دارند(Sacha و(Escimo. رزهاي اسپري نيز کمتر از 3 درصد توليدات هلند را در بر مي گيرند.
نظرات کاربران
UserName