گل رز صورتي با قطرات اب
صفات مورد پسند گل رز در بازارهاي جهاني عبارت است از: 1- شاخه بلند و محكم كه توانايي نگهداري استوار گل را داشته باشد. 2- اندازه و رنگ مناسب گل كه مختص رقم مورد نظر است. 3- يكنواختي در مرحله برداشت گلها 4- عاري بودن گلها از انواع رنگ پريدگي، سوختگي، آفات و بيماريها 5- يكنواختي در اندازه شاخه ها 6- اندازه، كيفيت، ظاهر مناسب مختص رقم
نظرات کاربران
UserName