گل رز قرمز با شاخه روي برف
بعضي از رزها را ميتوان با خم کردن و خواباندن شاخه هاي گياه مادري در سطح خاک و با زدن قلاب و پوشاندن شاخه ها با تل خاک تکثير نمود . فراموش نکنيد که خاک بايد مرطوب باشد. شاخه ها با گذشت زمان در تابستان و اغلب در گره هاي قسمت پايين ريشه دار مي شوند و آنها را در فصل پاييز و يا بهار بدقت از زير خاک بيرون آورده و از قسمت پايين يک گره پر ريشه از گياه مادر جدا کرده و در محل اصلي مي کارند.
نظرات کاربران
UserName