گل رز قرمز
تکثير گل رز توسط پا جوش : از شيوه پا جوش براي تکثير رزهايروحشي استفاده مي شود بدين معني که مي توان آنها را از گياه مادري جدا نموده و جدا نمده و جداگانه مبادرت به کاشت انها نمود . بهتر است در اوايل بهار قبل از جوانه زني انجام گيرد . حال کوتاه کردن شاخه ها تا 1.3 اندازشان براي انشعاب بهتر و پر پشتي ,توصيه مي شود.
نظرات کاربران
UserName