گل رز صورتي و نارنجي
تکثير رزها بطرق قلمه زني در قلمستانها يا موسسات توليد نهال که داراي تاسيسات توليد مه نمي باشد و اينکار را اغلب با رزهاي کوتوله گلداني انجام مي دهند . قبل از همه چيز گلدانها ويا ظروف در نظر گرفته شده را با يک ماده و يا بستر ازديادي که از ماسه شسته کريستال و تورب مرطوب به نسبت مساوي تشکيل شده است پر مي کند و محتواي ظرف را قبل از قرار دادن قلمه بر گدار کمي مرطوب کرده و با دست اندکي فشار مي دهند . در اين مرحله به عنوان قلمه شاخه هايي مورد استفاده قرار مي گيرند که کوتاه و رسيده باشند .
نظرات کاربران
UserName