تصوير سياه و سفيد از گل رز قرمز با شاخه
رزهاي رونده شاخه هايي محکم و غير قابل انعطاف دارند. گلهايشان نيز از نظر اندازه و حجم بزرگتر از گلهاي Rambler مي باشد و در طول فصل رشد داراي چند ين دوره گلدهي ميباشند. براي پوشاندن سطح د يوارها, اغلب از رونده رزهاي رونده و براي پوشش زمين و همچنين تنه درختها و يا ستون هاي تزييني بيشتر از رزهايRamble استفاده مي شود.
نظرات کاربران
UserName