غنچه گل رز قرمز با شبنم
چهار فصل بودن هواي کشورمان باعث شده زمينه پرورش اکثر گل ها در ايران وجود داشته باشد. آمارها و بررسي ها نشان داد که عملکرد کيفي رزهاي کشت بافتي با رزهاي وارداتي برابري مي کند، براين اساس اکنون کار انتقال اينگونه رزها به شرکت هاي کشت بافتي بخش خصوصي در حال انجام است تا با توليد انبوه واريته رز در کشور گامي موثر براي خودکفايي و اشتغالزايي در کشور برداشته شود.
نظرات کاربران
UserName