غنچه گل رز قرمز با شبنم
دانش فني توليد انبوه گل رز با روش کشت بافت براي ارقام بازار پسند توسط محققان پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي تهيه شده و نهال هاي کشت بافتي به گلخانه هاي بخش خصوصي منتقل و عملکرد آنها در يک دوره يکساله بررسي شد. گياهان کشت بافتي پس از ريشه دار شدن به گلخانه هاي سازگار و در نهايت به گلخانه هاي تجاري براي توليد گل شاخه بريده منتقل مي شوند.
نظرات کاربران
UserName