گل رز صورتي از نماي نزديک با زنبور
با هدف کاهش نياز بازار ايران به ارقام گل رز خارجي ، پژوهشکده بيوتکنولوژي کشاورزي از چندي پيش ، اقدام به تهيه "پروتکل توليد انبوه رز با روش کشت بافت " کرد.کشت بافت روشي آزمايشگاهي است که به وسيله آن مي توان انبوه گياه در حد ميليونها شاخه را در مدت زمان کوتاهي توليد کرد و مزيت اصلي آن در قياس با روش هاي سنتي تکثير، تهيه گل و گياهاني عاري از هرگونه بيماري و آلودگي است . در اين روش گياهان در شرايط آزمايشگاهي در درون شيشه قرار گرفته و با تنظيم هورمون هاي رشد و املاح و نمکها در شرايط محيطي کنترل شده در تمام فصلهاي سال قابل تکثير هستند.
نظرات کاربران
UserName