گل رز سفيد با قطرات اب
براساس آمار دفتر گل و گياهان زينتي وزارت جهادکشاورزي در سال 84 توليد گل رز شاخه اي در ايران بيش از 260 ميليون شاخه و مساحت زير کشت آن بيش از 500 هکتار بوده که از اين ميزان بيش از 350 هکتار را پوشش گلخانه اي و 150 هکتار نيز در فضاي باز انجام شده است . ارقام رزي که اکنون در کشور براي تهيه گل شاخه بريده استفاده مي شود ارقام رز وارداتي بوده که بطور معمول از کشور هلند وارد مي شود.
نظرات کاربران
UserName