گل رز با رنگها و انواع مختلف
آنگونه که نتايج تحقيقات نشان مي‌دهد ? گونه‌ از ?? گونه‌ ژنتيکي شناسايي شده در ايران از بازدهي بهتري نسبت به گونه‌‌هاي صنعتي فعلي برخوردارند در حالي که اين گونه‌ها از جنبه‌ صنعتي کمتر شناخته شده‌اند و روغن کشي از آن‌ها در کارگاه‌هاي کوچک محلي انجام مي‌شود.استفاده صنعتي از گونه‌هاي گل رز در ايران از جنبه‌ تاريخي در منابع مختلف مورد تأئيد قرار گرفته است.در فرهنگنامه‌ گياهان طبي که در سال ???? در انگلستان به چاپ رسيد شواهدي از گلابگيري از گل رز داماسينا در ايران در قرن هفتم پس از ميلاد مسيح آورده شده است.
نظرات کاربران
UserName