گل رزهاي صورتي با شاخه
تحقيق جديد نشان مي‌دهد ?? گونه‌ ژنتيکي گل رز که در ايران شناسايي شده‌اند در شرايط آب و هوايي کاملأ متفاوت پرورش پيدا مي‌کنند.به عنوان مثال ?? گونه‌ ژنتيکي گل رز اصفهان که بيش از همه به مصارف صنعتي مي ‌رسند در آب و هواي خشک و سردسيري رشد مي‌کنند در حالي که گونه‌ها‌ي ژنتيکي گل رز در خوزستان و سيستان و بلوچستان به کلي در آب و هواي خشک و گرم پرورش پيدا مي‌کنند.
نظرات کاربران
UserName