گل رز صورتي با قطرات اب از نماي زيرين
رُز، يا گل سُرخ ، جنسي ازخانواده گل سُرخ ها يا(Rosacea) رُزاسِه ميباشد كه بوته هايش پاكوتاه و پا بلند و رونده با ساقه هاي چوبي است و در بعضي گونه ها برگهايش غير دائمي و در برخي دائمي ميباشد .گل هاى رزى كه تاكنون شناسايى شده اند، در ?? طبقه جاى مى گيرند كه در اين ميان رز هاى Floribundas مناسب ترين گل براى كاشت بوته اى در زمين هستند. اين رز ها كه در تمام طول فصل گل مى دهند، گل هاى خود را در دسته هاى پنج تا هفت تايى ظاهر مى كنند. رز هاى Polyanthas به گونه قبلى شبيه اند، با اين تفاوت كه بوته و گل آنها كوچك تر از گونه قبلى است. همچنين رز هاى Grandiflora از تلاقى بين دو گونه Floribundas و hybrid tea به وجود آمده اند.
نظرات کاربران
UserName