گل رز صورتي با قطرات ريز اب
مشخصات تيره گل سرخ : گياهاني علفي يا چوبي ، با برگهايي منفرد و داراي گوشوارک‌اند. گلها عموما منظم ، 5 پر ، 5 چرخه‌اي و نيمه زيرين يا زبرين هستند. پرچمها غالبا در 3 چرخه تشکيل مي‌شوند که در عين حال برخي تغييرات و تفاوتهايي نيز در آنها ديده مي‌شود. مادگي شامل تعدادي برچه‌هاي مجزا از هم است. ميوه در گونه‌هاي مختلف آن بسيار متفاوت ، گاهي برهنه و گاهي محصور در پياله‌اي حاصل از پوشش گل و پرچمهاست و همين ويژگي ميوه سبب تمايز طايفه‌هاي مختلف آن مي‌شود. دانه در اين تيره فاقد آلبومن است.
نظرات کاربران
UserName